Vojtova metoda - Představuje neurofyziologicky a vývojově orientovaný systém s cílem znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů, které byly blokovány postižením mozku v časném dětství, nebo byly v důsledku traumatu ztraceny. Metoda,  označovaná také jako reflexní lokomoce, je vzhledem k uvedenému cíli hlavně aplikována k profylaxi a v terapii dětských pacientů s hybnými poruchami a vadným držením těla. Metoda využívá    a pracuje s reflexními vzory, typickými pro časný dětský věk, a pomocí nich se snaží aktivovat motorické funkce. Ve standardních výchozích pozicích se aplikují na přesně definované tělesné zóny manuální stimuly. Tím má dojít k vyvolání změny držení nebo pohybu, což je odvozeno od dvou základních vzorů – reflexní otáčení a reflexní plazení.